zondag 6 maart 2011

See Rochard's gravity gun play with a companion cube: Rochard, an upcoming PSN platformer, first... http://ping.fm/rpdRE - Gaming News

Geen opmerkingen:

Een reactie posten