zondag 13 maart 2011

Dutch Court Lifts PlayStation 3 Seizure Order: An anonymous reader writes "The recent European... http://ping.fm/I69KY - Gaming News

Geen opmerkingen:

Een reactie posten